ÁSZF

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A Vadkárszakértők Nonprofit Kft.

Vadkár-kalkulátor webes felület használatához

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Vadkárszakértők Nonprofit Kft. (cégjegyzékszáma: 11-09-020795, székhelye: 2943 Bábolna, Víztorony u. 9., központi ügyintézés helye: 2943 Bábolna, Víztorony u. 9., telephely: 9330 Kapuvár, Szent László u. 8. adószáma: 23865549-2-11, pénzforgalmi jelzőszáma: 12029004-01335275-00100003, mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

  1. cégneve: Vadkárszakértők Nonprofit Kft.;
  2. székhelye: 2943 Bábolna, Víztorony u. 9.; központi ügyintézésének helye: 2943 Bábolna, Víztorony u. 9.;
  3. cégjegyzékszáma: 11-09-020795;
  4. adószáma: 23865549-2-11;
  5. telefonszáma: +36-30/701-1349, +36-30/575-2653.

    Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-……………., NAIH- ……………………

    A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések:

    A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

    A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben amikor a gazdasági, szolgáltatási vagy jogszabályi feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

    Az weboldal szerzői jogvédelem alatt áll mindezekre figyelemmel az Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott szolgáltatásokat, a szolgáltatással össze nem függő módon nem használja fel. A szolgáltatott anyagok a Vadkárszakértők Nonprofit Kft. szerzői jogait képezik, azok felhasználása minden esetben a szerző(k) előzetes írásbeli hozzájárulása alapján megengedett. A felhasználó, mint megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy bármely az weboldalon található szolgáltatásokat csak saját használatra használhatja fel. A regisztrált felhasználó, mint megrendelő elismeri és nem vitatja, hogy weboldalon szereplő tartalmak a weboldal üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képzik.

     A www.kalkulator.vadkarszakertok.hu weboldal a Vadkárszakértők Nonprofit Kft. szellemi tulajdona. Jogosulatlan felhasználás polgári és büntetőjogi következményeket von maga után. A Vadkárszakértők Nonprofit Kft. követeli a jogsértés során keletkezet anyagi kárának megtérítését.

    Rendelkezésre állás a nap 24 órájában.

    A szolgáltató a rajta kívül álló okok (Más Szolgáltatók hibái vagy vis major esetek) miatt bekövetkező hibák vagy akadályoztatások esetén felelősséget vállalni nem tud.

A megvásárolható szolgáltatások köre:

    A megjelenített szolgáltatások csak online megvásárolhatóak. A szolgáltatások tartalmazzák az Áfát.

    A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását, a szolgáltatásról fotót jeleníthet meg. A szolgáltatás adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

    Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete:

    A honlapon kreditet vásárolni csak regisztrált felhasználónak lehetséges azonban szolgáltatás csak vásárolt kredit esetén igényelhető. A kreditvásárlás menüpontra kattintva megjelennek a kiválasztható kredit csomagok. A „Vásárlás” gombra kattintva megjelenik a megrendelési és számlázási adatlap, mely tartalmazza a számázáshoz és megrendeléshez szükséges adatokat. Ezután megjelenik a választott csomag és a fizetendő összeg, valamint itt lehet kiválasztani a fizetés módját (bankkártya, PayPal, előre átutalás).

    Bankkártyás, vagy PayPal fizetést választva felhasználó a Fizetés gombra kattintva a fizetési oldalára kerül. A befizetésről a rendszer visszaigazolást küld és a Felhasználó ezzel együtt megkapja az elektronikus számlát.

    Előre utalásos fizetés esetén a megadott adatokkal a megadott E-mail címre díjbekérőt küldünk. A díjbekérő alapján átutalt összegről a befizetés jóváírásakor e-számlát állítunk ki és jóváírjuk a kifizetett számú kreditet.

    A sikeres fizetés szerződéskötésnek minősül.

    A vásárolt kredit a bejelentkezett felhasználó fiókjában megjelenik.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés:

    A megrendelések feldolgozása legkésőbb 24 órán belül történik.

    A felhasználó rendelkezésre álló kredit száma a saját felhasználói felületre belépéskor a fiókjában meg is jelenik.

    A Fizetési folyamatot követően nincs lehetősége a megadott adatok módosítására, hibás rendelés esetében sem pénzvisszatérítésre sem pedig a számlázási adatok megváltoztatására sincs lehetőség.

    A kártyával történő befizetés megérkezésekor a vásárolt kredit azonnal jóváírásra kerül a felhasználó számára. Átutalás választása esetén a kreditek jóváírása a befizetés megérkezése után legkésőbb 24 óra múlva történik meg a felhasználó fiókjában.

Egyéb rendelkezések (akciók, kedvezmények):

    A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a szolgáltatások áraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján (http://www.kalkulator.vadkarszakertok.hu) tájékoztatást nyújtani.

    A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

    A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra az annak megrendelése napján irányadó díjszabás irányadó.

Elállás joga:

    Az elállás vonatkozásában a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályait kell alkalmazni. (Amely csak a kredit vásárlásnál alkalmazandó weboldalunkon, a vásárlás napjától számított 30 napon belül és csak a fel nem használt kredit ellenértékének 50%-ig)

Panaszkezelés:

    Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a 2013. évi V. törvény és a 49/2003. GKM-rendeletben foglaltak az irányadóak.

    A reklamációk intézése írásban történik, a info@vadkarszakertok.hu címen. A beérkező reklamációkat legkésőbb 15 napon belül megválaszoljuk.

    A weboldalunkon a Felhasználó által már igénybe vett kredit ellenértékének visszafizetése nem áll módunkban.

 

Vegyes rendelkezések:

    Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

    Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Komáromi Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembevételével a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Adatkezelés

A Vadkárszakértők Nonprofit Kft. tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt arról, hogy

  1. a személyes adatainak felvétele önkéntes hozzájárulásán alapul;
  2. az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. §

(1) bek. a) pontja alapján a személyes hozzájárulása;

  1. az adatkezelő személye a Vadkárszakértők Nonprofit Kft.;
  2. adatait – jogszabály ezzel ellentétes kötelező előírásának esetét kivéve – kizárólag a Vadkárszakértők Nonprofit Kft. alkalmazottai, munkatársai, vezetői ismerhetik meg.

A Vadkárszakértők Nonprofit Kft. tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt arról is, hogy személyes adatainak kezeléséről írásban tájékoztatást kérhet, továbbá – szintén írásban, levélben (Vadkárszakértők Nonprofit Kft. 2943 Bábolna, Víztorony u. 9., 9330 Kapuvár, Szent László u. 8.) – kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését. Joga van továbbá arra, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 16/A. §-a szerint – az ott írt esetekben – tiltakozzon személyes adatának kezelése ellen, valamint hogy jogainak megsértése esetén bírósához forduljon.

 

A Vadkárszakértők Nonprofit Kft. tájékoztatja továbbá a vele szerződő természetes vagy jogi személyt, hogy fogyasztóként jogait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szabályai szerint, a fogyasztóvédelmi hatóság előtt érvényesítheti. (A Vadkárszakértők Nonprofit Kft. székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, Címe: 2800 Tatabánya, Baross László u. 2.; Tel.: 34/309-303, mail: fogyved_kdf_tatabanya@nfh.hu; fax: 34/309-302

A Vadkárszakértők Nonprofit Kft. tájékoztatja a vele szerződő természetes személyt arról is, hogy amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, az adatvédelmi biztoshoz is fordulhat a következő módokon:

Levélben: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postafiók: 1387 Budapest, Pf.: 40.

Faxon: (06-1) 269-3541

Telefonon: (06-1) 475-7186 vagy 475-7100

E-mailben: adatved@obh.hu

Személyesen: Országgyűlési Biztos Hivatala Panasziroda, 1051 Budapest, Nádor u. 22.

 

A Vadkárszakértők Nonprofit Kft. honlapja: (http://www.vadkarszakertok.hu). A Vadkárszakértők Nonprofit Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy az adatok biztonsága, bizalmassága, integritása és hozzáférhetősége a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő legyen.

A Vadkárszakértők Nonprofit Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Informatikai rendszere és hálózata a technika mindenkori állása szerint általánosan elvárható mértékben védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, számítógépes vírusok, betörések és egyéb támadások ellen.

A Vadkárszakértők Nonprofit Kft. tájékoztatja a felhasználókat arról, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek egyes hálózati fenyegetésekkel szemben. Az ilyen fenyegetések elhárítására a Vadkárszakértők Nonprofit Kft. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Javasolja azonban, hogy a felhasználó maga is gondoskodjon biztonságos internet-kapcsolatról.

 Bábolna, 2014. február 01.

© IntroWeb | 2024 - Weboldal készítés, SEO